Biografia

Absolwent Uniwersytetu Wroc?awskiego, adwokat aktywny od roku 1984. Po zdaniu egzaminu adwokackiego praktyk? adwokack? rozpocz?? w Wa?brzychu, na pocz?tku lat 90-tych przenie?? si? do ?widnicy, gdzie pracuje do dzisiaj. W ci?gu kariery udziela? si? w samorz?dzie adwokackim m.in by? wieloletnim cz?onkiem w zespole wizytatorów ora zast?pc? Rzecznika Dyscyplinarnego. Uhonorowany przez Naczeln? Rad? Adwokack? odznaczeniem „Zas?u?ony adwokaturze” w roku 2015. Specjalizuje si? w sprawach spadkowych, gospodarczych, karnych i karnoskarbowych oraz upad?o?ciowych. Ma wieloletnie do?wiadczenie we wspó?pracy z klientami niemieckimi na terenie Polski. Jest cz?onkiem Okr?gowej Rady Adwokackiej w Wa?brzychu kadencji 2016.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.