Biografia

Absolwentka Uniwersytetu Wroc?awskiego (2009), Uniwersité Robert Schuman w Strasbourgu – Certyfikat Prawa Mi?dzynarodowego i Europejskiego (2007) oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie, gdzie uzyska?a tytu? magistra LL.M. ze specjalno?ci? z prawa konkurencji, pod kierownictwem prof. José Luis da Cruz Vilaça  – zas?u?onego w rozwoju UE, obecnie S?dziego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej. Praktykowa?a w Polsce i zagranic?, m.in. podczas sta?ów w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu oraz w portugalskiej Kancelarii PLMJ, Sociedade de Advogados, RL. Biegle pos?uguje si? j?zykiem angielskim, francuskim oraz portugalskim na poziomie zaawansowanym. Posiada szczególn? wiedz? m.in. z zakresu doradztwa przedsi?biorstwom bran?y finansowej oraz w zakresie upad?o?ci konsumenckiej. Nadto, prowadzi sprawy cywilne – gospodarcze, rodzinne i karne. Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, od roku 2018, jest wpisana na  list? sta?ych mediatorów  prowadzon? przez Prezesa S?du Okr?gowego we Wroc?awiu oraz Prezesa S?du Okr?gowego w Jeleniej Górze.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.