loader

Witaj w

Bugaj Adwokaci

Kancelaria Adwokacka zapewnia wsparcie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, gospodarczego, upad?o?ciowego, administracyjnego.

Mediator Katarzyna Bugaj-Kotterba oferuje tak?e pomoc w zakresie mediacji s?dowych i pozas?dowych

Profesjonalizm, zaufanie, tradycja

Kancelaria adwokacka

Bugaj Adwokaci to kancelaria adwokacka w Jeleniej Grze, ktra podejmuje si? rwnie? prowadzenia spraw nietypowych.

Profesjonalizm, zaufanie, tradycja

Mediacje

Wspieramy alternatywne sposoby rozwi?zywania sporw tak?e przed wej?ciem na drog? s?dow?

Us?ugi w Bugaj Adwokaci

Kancelaria ?wiadczy us?ugi prawne oraz z zakresu mediacji. ?wiadczymy pomoc nie tylko w j?zyku polskim, ale rwnie? po angielsku, francusku i ukrai?sku. Obs?ugujemy podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

Adwokaci ?wiadcz? wsparcie w formie porady, pomocy w prowadzeniu negocjacji i mediacji, sporz?dzania stosownej dokumentacji, a tak?e reprezentowania interesw klienta w post?powaniu przeds?dowym, s?dowym oraz administracyjnym.

Katarzyna Bugaj-Kotterba, LL.M.

adwokat

mediator

Poznaj us?ugi naszej kancelari

Nasze Us?ugi

Upad?o?? Konsumencka

Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba, prowadz?ca Kancelari? Adwokack? Jelenia Góra zajmuje si? równie? doradzaniem i prowadzeniem spraw z zakresu upad?o?ci osoby fizycznej nieprowadz?cej dzia?alno...

Czytaj
Mediacje

Sta?y Mediator przy S?dzie Okr?gowym we Wroc?awiu i S?dzie Okr?gowym w Jeleniej Górze - Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba ?wiadczy równie? us?ugi oraz wspiera wiedz? z zakresu mediacji (cywilnych, rodzinnych, karnych,...

Czytaj
Obs?uga prawna obywateli Ukrainy

Zapewniamy prawn? ochron? interesów Klientów w zakresie prawa rodzinnego, zarówno na terenie Polski jak i Ukrainy. Lista us?ug prawnych: konsultacje we wszelkich kwestiach prawa rodzinnego; sporz?dzanie i sk?a...

Czytaj
Porady Prawne

Zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym nasza kancelaria adwokacka Jelenia Góra oferuje porady prawne. Adwokat po zapoznaniu si? z Pa?stwa sytuacj? oraz w?tpliwo?ciami odpowie na Pa?stw...

Czytaj
Prawo Gospodarcze

Dziedzin? reguluj?c? stosunki pomi?dzy uczestnikami wymiany handlowej jest prawo gospodarcze. W tym zakresie nasza kancelaria adwokacka ?wiadczy us?ugi zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiot...

Czytaj
Prawo Karne

Podejmujemy si? wsparcia klientów w sprawach i sporach regulowanych przez prawo karne. Oferujemy doradztwo na rzecz zarówno osób pokrzywdzonych, jak i podejrzanych czy te? oskar?onych. Nasza kancelaria...

Czytaj
Prawo Spadkowe

Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze to nie tylko prawo pracy czy prawo karne. Adwokat prowadzi r&...

Czytaj
Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w formie porady, sporz?dzenia pism, wniosków i innej dokumentacji oraz reprezentowania interesów klienta w p...

Czytaj
Prawo Pracy

Bugaj Adwokaci to kancelaria prawna, która oferuje wsparcie zarówno przedsi?biorcom, jak i osobom zatrudnionym. ?wiadczymy nie tylko porady, ale te? reprezentujemy interesy klienta w post?powaniu s?dowym oraz przeds?dowym. Zaj...

Czytaj
Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze zajmuje si? sprawami regulowanymi przez prawo rodzinne. S? to mi?dzy innymi sprawy rozwodowe, alimentacyjne, a tak?e zwi?zane z w?adz? rodzicielsk? oraz kontaktami z dzieckiem. 

Czytaj

Dlaczego klienci wybieraj? nas

W czym jeste?my ekspertami

Bugaj Adwokaci w Jeleniej Górze oferuje us?ugi doradztwa prawnego, które s? skierowane zarówno do klienta indywidualnego, jak i do podmiotów gospodarczych, wiedz?c ?e ró?ne kategorie klientów maj? ró?ne oczekiwania i wymagaj? odmiennego podej?cia. Staramy si? dostosowywa? zakres i tre?? swoich us?ug do aktualnych potrzeb klientów.

Nasza Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje zarówno doradztwo sta?e oraz incydentalne. Zapewniamy prowadzenie spraw indywidualnych, reprezentacj? w post?powaniach s?dowych, przeds?dowych i administracyjnych, oraz pomoc w negocjacjach i mediacjach. Pomagamy równie? uzyskiwa? odszkodowania i udzielamy porad prawnych.

Zobacz wi?cej

Masz pytanie?

Prawo to skomplikowana sprawa. Mo?e sprawi? ci du?y problem je?li j? zignorujesz. Pozw nam sobie pom!

Poznaj zesp naszej kancelarii

Nasz zesp

Artur Bugaj

Adwokat

Anastasiia Lemba

Adwokat wsppracuj?cy

Aleksandra Ziejewska

Aplikant adwokacki?

Karolina Morawska

Asystent adwokata / Obs?uga sekretariatu?

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.