Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogiem art.13 Rozporządzenia PE i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii (w ramach wykonywania zawodu Adwokata oraz zawodu Mediatora) jest Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bugaj-Kotterba, z/s ul. Matejki 22/1a, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 884-267-23-36, REGON: 022357280 oraz odrębnie Kancelaria Adwokacka Consult-Lex s.c. Artur Bugaj, Izabela Roszkowska Bugaj, z/s pl. Grunwaldzki 6/1, 58-100 Świdnica, NIP: 884-003-04-50, REGON: 020065314.
 2. Administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy (zlecenia udzielenia pomocy prawnej, reprezentacji w postępowaniu objętym treścią pełnomocnictwa, umowy o mediacje i wykonywania obowiązku prowadzenia mediacji ze skierowania Sądu powszechnego), oraz w celu ich rozliczenia księgowego i podatkowego, oraz wykonania innych obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy na Administratora, w tym do dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b, lit. c i lit.f RODO.
 4. W celu umożliwienia kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Administrator przetwarza następujące dane: imię nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane tę są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie (kontakt zwrotny). Wysłanie zapytania nie stanowi zawarcia umowy o udzielenie pomocy prawnej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art.6 ust.1 lit. a RODO.
 5. Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe wyłącznie osobom prowadzącym działalność w zakresie usług prawnych, zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, w celu umożliwienia zastępstwa w sprawie oraz pracownikom i współpracownikom Kancelarii, którym pisemnie powierzono uprawnienie do przetwarzania danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych. Niektóre dane identyfikacyjne są przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi księgowe dla Kancelarii.
 6. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych Państwom trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich.
 8. Dane osobowe są przechowywane co najmniej przez okres 1 roku od zakończenia wykonania zlecenia (umowy), nie dłużej niż do momentu kiedy przedawnią się roszczenia wynikłe z wykonania zlecenia (w tym skarbowe);
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy Kancelarią na wykonanie oferowanych przez usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia i rzetelnego wykonania usługi.
 10. Administrator informuje, że nie oferuje usług tzw. społeczeństwa informacyjnego, w tym nie posługuje się metodami marketingu bezpośredniego.
 11. Dane posiadane przez Administratora są przetwarzane również w sposób zautomatyzowany (przez system komputerowy).
 12. Dane posiadane przez Administratora nie są profilowane.
 13. Administrator informuje, że osoba (podmiot), której dotyczą dane ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych, w tym prawo do otrzymania ich kopii;
  - sprostowania swoich danych w każdym czasie, w tym do ich uzupełnienia. Prawo to może być zrealizowane w każdym czasie, o ile Administrator jest nadal w posiadaniu danych (art.16 RODO);
  - usunięcia danych, w szczególności gdy dane te nie są już potrzebne Administratorowi (art.17 RODO). Prawo do usunięcia danych nie może być realizowane jeśli dane te są Administratorowi jeszcze potrzebne;
  - ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki – istnieje niezgodność danych z rzeczywistością, lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo Administrator już nie potrzebuje danych (art.18 RODO);
  - żądania otrzymania swoich danych celem przeniesienia danych do innego Administratora (art.20 RODO);
  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby/podmiotu, której dotyczą (art.21 RODO).
 14. Zaprzestanie przetwarzania danych na podstawie skutecznego żądania osoby/podmiotu, której dotyczą, nie wpływa na prawidłowość i legalność przetwarzania danych wcześniej.
 15. Administrator informuje o sprostowaniu, usunięciu, bądź ograniczeniu przetwarzania danych osobowych podmiot, którego dane dotyczą.
 16. Osoby/podmioty, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo wniesienia skargi na działania, bądź zaniechania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).