Porady Prawne

Zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym nasza kancelaria adwokacka Jelenia Góra oferuje porady prawne. Adwokat po zapoznaniu si? z Pa?stwa sytuacj? oraz w?tpliwo?ciami odpowie na Pa?stwa pytania, a tak?e przedstawi mo?liwe rozwi?zania sytuacji.

Nasza kancelaria prawna udziela porad w:

  • sprawach cywilnych (zniesienie wspó?w?asno?ci, dzia? spadku, podzia? maj?tku, naruszenie dóbr osobistych);
  • sprawach karnych (sprawy karne oraz karno-skarbowe, wykroczenia, areszt);
  • sprawach rodzinnych (rozwód, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kwestie w?adzy rodzicielskiej);
  • prawie pracy (nieuzasadnione zwolnienie, roszczenia pracownicze, sporz?dzanie wewn?trznych regulaminów i zarz?dze?);
  • sprawach administracyjnych (uzyskanie ró?nego rodzaju pozwole?, odwo?ania od decyzji organów administracyjnych, pomoc w interpretacji wniosków i decyzji);
  • sprawach gospodarczych (zak?adanie i przekszta?canie spó?ek, sprawy zwi?zane z bie??c? dzia?alno?ci? przedsi?biorstwa).
Porad prawnych udzielamy w naszej kancelarii adwokackiej, której siedziby mieszcz? si? zarówno w Jeleniej Górze, jak i w ?widnicy.
Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.