Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w formie porady, sporz?dzenia pism, wniosków i innej dokumentacji oraz reprezentowania interesów klienta w post?powaniu s?dowym. Mog? nam Pa?stwo powierzy? sprawy spadkowe, sprawy o zap?at?, a tak?e o podzia? maj?tku, przywrócenie utraconego posiadania czy te? zniesienie wspó?w?asno?ci.

Zapewniamy równie? wsparcie w zakresie windykacji nale?no?ci – zarówno na etapie przeds?dowym (wezwania do zap?aty, negocjacje, sporz?dzanie i zawieranie umów z d?u?nikiem), jak i w toku post?powania s?dowego oraz windykacji komorniczej. Adwokat reprezentuje ponadto interesy w klienta w innych sprawach s?dowych wynikaj?cych z innych zobowi?za? cywilnoprawnych. Nasza kancelaria prawna w Jeleniej Górze zapewnia klientom wsparcie na ka?dym etapie post?powania, co oznacza, ?e w przypadku niezadowalaj?cego dla klienta rozstrzygni?cia sprawy (spadkowej, o zap?at?, podzia? maj?tku i innych), sporz?dzamy odpowiednie ?rodki zaskar?enia.

Dla osób, które szukaj? informacji na temat upad?o?ci osoby fizycznej nieprowadz?cej dzia?alno?ci polecamy us?ug?: upad?o?? konsumencka Jelenia Góra

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.