Prawo Karne

Podejmujemy si? wsparcia klientów w sprawach i sporach regulowanych przez prawo karne. Oferujemy doradztwo na rzecz zarówno osób pokrzywdzonych, jak i podejrzanych czy te? oskar?onych. Nasza kancelaria prawna ?wiadczy us?ugi w formie porady, reprezentowania klienta przed organami s?dowymi, administracyjnymi oraz ?cigania, a tak?e przygotowywania wniosków (m.in. o wznowienie post?powania, kasacj? wyroku, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary). Nasi adwokaci ?wiadcz? równie? pomoc osobom zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym.

Mog? nam Pa?stwo powierzy? sprawy karne, a tak?e karno-skarbowe. Adwokat Jelenia Góra mo?e wyst?pi? w charakterze pe?nomocnika pokrzywdzonego, jak i oskar?yciela (posi?kowego b?d? prywatnego). Podejmujemy si? udzia?u procesowego w post?powaniu przygotowawczym, a tak?e s?dowym I oraz II instancji i w post?powaniu kasacyjnym.

W celu ustalenia szczegó?ów wspó?pracy i zarezerwowania terminu spotkania z prawnikiem wymagany jest wcze?niejszy kontakt z nasz? kancelari? adwokack? w Jeleniej Górze b?d? w ?widnicy.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.