Prawo Pracy

Bugaj Adwokaci to kancelaria prawna, która oferuje wsparcie zarówno przedsi?biorcom, jak i osobom zatrudnionym. ?wiadczymy nie tylko porady, ale te? reprezentujemy interesy klienta w post?powaniu s?dowym oraz przeds?dowym. Zajmujemy si? równie? sporz?dzaniem odpowiednich pism, wniosków, opinii prawnych, projektów umów, regulaminów i innych dokumentów – zarówno procesowych, jak i stanowi?cych wewn?trzn? dokumentacj? firmy. Adwokat oferuje wsparcie przez ca?y okres trwania sprawy.

W zakresie prawa pracy oferujemy wsparcie adwokata w takich sprawach jak:

  • mobbing;
  • dyskryminacja na tle p?ciowym, rasowym czy te? religijnym;
  • niezasadne zwolnienie;
  • z?amanie zakazu konkurencji;
  • wypadek przy pracy;
  • finansowe roszczenia pracownicze zwi?zane z brakiem wynagrodzenia za nadgodziny b?d? te? nale?nej gratyfikacji wynikaj?cej z przestrzegania zapisu o zakazie konkurencji;
  • konflikt pomi?dzy pracodawc? a zwi?zkiem zawodowym;
  • dochodzenie odszkodowa? i roszcze? z tytu?u mobbingu, dyskryminacji czy te? niezasadnego b?d? niezgodnego z obowi?zuj?cymi przepisami zwolnienia.
Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.