Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze zajmuje si? sprawami regulowanymi przez prawo rodzinne. S? to mi?dzy innymi sprawy rozwodowe, alimentacyjne, a tak?e zwi?zane z w?adz? rodzicielsk? oraz kontaktami z dzieckiem. Adwokat zapewnia wsparcie na ka?dym etapie post?powania – zarówno w formie sporz?dzenia i z?o?enia odpowiednich pism, wniosków i dokumentacji, jak i reprezentowania klienta w post?powaniu s?dowym czy te? udzia?u w mediacjach i negocjacjach. W naszej kancelarii w Jeleniej Górze udzielamy równie? porad prawnych.

W zakres naszych us?ug wchodz? ró?nego rodzaju sprawy rodzinne:

  • separacja, rozwód – porady, pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji, sporz?dzenie pism i wniosków, reprezentowanie klienta zarówno w post?powaniu s?dowym, jak i w mediacjach
  • w?adza rodzicielska – sprawy o powierzenie w?adzy obojgu rodzicom, a tak?e o jej odebranie b?d? przywrócenie
  • alimenty – ustalenie obowi?zku alimentacyjnego, wysoko?ci ?wiadcze? oraz ich aktualizacja w miar? zmieniaj?cych si? okoliczno?ci (zwi?kszenie potrzeb dziecka, pogorszenie sytuacji materialnej rodzica)
  • kontakty z dzieckiem – w przypadku braku porozumienia rodziców w tej kwestii s?d ustala zasady kontaktów, bior?c pod uwag? dobro ma?oletniego.
 

Adwokat Katarzyna Bugaj Kotterba w Jeleniej Górze zajmuje si? reprezentacj? w post?powaniach s?dowych w sprawach rozwodowych oraz o separacj?. Rozwód jest jednym z najbardziej stresuj?cych wydarze?, st?d ?atwo o pomy?k? w toku post?powania rozwodowego. Tego typu sprawy obarczone s? bardzo du?ym ?adunkiem emocjonalnym, co znacz?co utrudnia podejmowanie decyzji, za? pomoc profesjonalnego pe?nomocnika takiego jak Adwokat w Jeleniej Górze stanowi gwarancj?, ?e najistotniejsze rozstrzygni?cia rozwodu nie narusz? praw i interesów klienta. Wa?nym jest, aby w tak trudnym czasie rozwodu mie? kontakt i wsparcie osoby, której celem jest zabezpieczenie interesów klienta. Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególno?ci w zakresie rozwodów/separacji.

Nale?y pami?ta?, ?e je?li ma??onkowie posiadaj? wspólne ma?oletnie dzieci, to obowi?zkiem S?du jest orzec nie tylko o samym zako?czeniu zwi?zku ma??e?skiego, ale równie? o w?adzy rodzicielskiej, sposobie kontaktowania si? z dzie?mi oraz o alimentach. Te kwestie bywaj? bardzo zawi?e i wymagaj? szczególnie starannego podej?cia pe?nomocnika, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci – interes i dobro dziecka. Adwokat winien wspiera? klientów w trudnym procesie rozwodowym we wszystkich jego aspektach i t? zasad? si? kierujemy.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.