Prawo Spadkowe

Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze to nie tylko prawo pracy czy prawo karne. Adwokat prowadzi równie? sprawy (w tym w post?powaniach s?dowych i polubownych) oraz udziela porad prawnych z zakresu szeroko poj?tego prawa spadkowego.

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe to m.in. stwierdzenia nabycia spadku, sprawy o dzia? spadku, o zachowek, zapisy i polecenia. Kwestie, jakie pojawiaj? si? po ?mierci najbli?szych cz?sto mog? przysparza? wielu w?tpliwo?ci i problemów – zw?aszcza ?e wielokrotnie zdarza si?, ?e kwestie formalne s? nieuregulowane przez kilka pokole? i ci?gn? si? d?ugimi latami. Nierzadko pojawiaj? si? te? powi?zane problemy zwi?zane z prawem rodzinnym, które powoduj?, ?e spadkobiercy potrzebuj? fachowej pomocy prawnej (któr? zapewnia Kancelaria Adwokacka Bugaj Adwokaci) w formie, b?d? to porady prawnej, b?d? pomocy w toku ca?ego post?powania obj?tego kwestiami spadkowymi. Adwokat Jelenia Góra jest w stanie takich porad udzieli? po zapoznaniu si? ze spraw?. Sprawy z zakresu prawa spadkowego bywaj? bardzo problematyczne, za? nieuniknione powi?zania emocjonalne stron spraw spadkowych (gdy? g?ównie s? to sprawy rodzinne) nie u?atwiaj? rozwi?zania powsta?ych sytuacji. Adwokat w takiej sytuacji mo?e pomóc ostudzi? rodzinne emocje w sposób profesjonalny i obiektywny, dzia?aj?c zgodnie z liter? prawa.

Obszar dzia?ania

Kancelaria zajmuje si? udzielaniem pomocy prawnej oraz udziela wsparcia w toku prowadzonych post?powa? w zakresie prawa spadkowego, obejmuj?c obszar reprezentacji nie tylko na terenie Jeleniej Góry i okolic, ale i ca?ej Polski, je?li zachodzi taka potrzeba. Jelenia Góra to miejsce gdzie znajduje si? nasza siedziba. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z nasz? kancelari?. Adwokat jest do Pa?stwa dyspozycji.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.