Upad?o?? Konsumencka

Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba, prowadz?ca Kancelari? Adwokack? Jelenia Góra zajmuje si? równie? doradzaniem i prowadzeniem spraw z zakresu upad?o?ci osoby fizycznej nieprowadz?cej dzia?alno?ci gospodarczej (tzw. upad?o?ci konsumenckich). Kancelaria adwokacka poleca swoj? us?ug?: Upad?o?? konsumencka Jelenia Góra w ramach której zarówno zajmuje si? udzielaniem porad prawnych jednorazowych, jak i reprezentacj? d?u?ników podczas ca?ego toku post?powania likwidacyjnego. Adwokat przygotowuje równie? wniosek w sprawie og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej, poradzi jak najlepiej przygotowa? si? do planu sp?aty,

Og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej

Samo og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej to dopiero pocz?tek d?ugiej drogi, która ma na celu doprowadzenie do odd?u?enia danej osoby. Nie zawsze jednak proces ten jest ?atwy. Klienci, którzy zg?aszaj? si? do Kancelarii w Jeleniej Górze s? cz?sto obci??eni bardzo du?? ilo?ci? nieuregulowanych nale?no?ci (w tym pochodz?cych z czasów prowadzonych dzia?alno?ci gospodarczych) i równie cz?sto ilo?? wierzytelno?ci i wierzycieli jest przyt?aczaj?ca. Klient mo?e liczy? na pe?ne wsparcie prawne (w tym udzielane porady prawne jelenia góra) ze strony kancelarii adwokackiej w sprawie post?powania upad?o?ciowego (og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej oraz o toku post?powania).

Og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej

Czym jest upad?o?? konsumencka Upad?o?? konsumencka zosta?a wprowadzona na dobre do polskiego porz?dku prawnego w roku 2016, za? zgodnie z nowelizacj? Prawa upad?o?ciowego, która wchodzi w ?ycie z dniem 24.03.2020r. – instytucja ta jeszcze bardziej otwiera si? dla zad?u?onych. Proces og?oszenia upad?o?ci osoby fizycznej staje si? bardziej dost?pny, co nie znaczy ?e dowolny. Wedle zamierzenia ustawodawcy – korzystniejsze jest, aby osoby zad?u?one w wyniku rozmaitych wydarze? ?yciowych – wysz?y z tzw. szarej strefy i powróci?y do funkcjonowania w spo?ecze?stwie (w tym do regulowania obowi?zków publicznoprawnych), ni? pog??bia?y stan zad?u?enia, którego ca?kowita zap?ata cz?sto nie jest mo?liwa. Trzeba jednak pami?ta?, ?e post?powanie upad?o?ciowe dla osób fizycznych równie? charakteryzuje si? wieloma ograniczeniami, z którymi upad?y musi si? zmierzy?. Adwokat Jelenia Góra stara si? towarzyszy? klientom w tej drodze i doradza? w sprawie post?powania upad?o?ciowego (g?ównie w zakresie og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej - tzw. upad?o?ci osoby nieprowadz?cej dzia?alno?ci gospodarczej) zgodnie z ich najlepszym interesem.

Post?powanie po og?oszeniu upad?o?ci Równie istotnym elementem procesu odd?u?ania jest post?powanie, które prowadzone jest po og?oszeniu upad?o?ci. Obecnie jest ono prowadzone g?ównie przez syndyka, który staje si? zarz?dc? maj?tkiem upad?ego. Jest to czas bardzo wa?ny bowiem w pierwszym okresie wp?ywa znacz?co na pó?niejsze ustalenia tzw. planu sp?at - który to plan jest g?ównym elementem procesu odd?u?ania. Nale?y szczególnie ostro?nie przygotowa? si? do ca?ego post?powania, aby nie narazi? si? na odmow? ustalenia planu sp?at. Taki obrót zdarze? uniemo?liwia uzyskanie finalnego umorzenia zobowi?za? upad?ego - mimo gdy zosta?a og?oszona wcze?niej upad?o??. Istotnym jest równie? sumienne wykonywanie zobowi?za? okre?lonych przez syndyka oraz przez S?d w toku post?powania likwidacyjnego (upad?o?ciowego) oraz czuwanie nad maksymalnie korzystnymi warunkami likwidacji maj?tku i planu sp?at.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.