Karolina Morawska

Asystent adwokata / Obs?uga sekretariatu?

Telefon Email

Biografia

Uko?czy?a kierunek Terapia Pedagogiczna w Wy?szej Szkole Zarz?dzania i Przedsi?biorczo?ci w Wa?brzychu, gdzie studiowa?a w latach 2019-2021, broni?c swoj? prac? magistersk? i otrzymuj?c tym samym tytu? magistra. Z zami?owaniem do grafiki komputerowej i sztuki, obecnie w kancelarii wspiera klientów na wszystkich etapach kontaktu klienta z Kancelari?, wykorzystuj?c empatyczne podej?cie oraz umiej?tno?ci organizacyjne. Aktualnie zdobywa do?wiadczenie w pracy biurowej, pracuj?c w Kancelarii adwokackiej.

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.