Obs?uga prawna obywateli Ukrainy

Zapewniamy prawn? ochron? interesów Klientów w zakresie prawa rodzinnego, zarówno na terenie Polski jak i Ukrainy.
Lista us?ug prawnych:
 • konsultacje we wszelkich kwestiach prawa rodzinnego;
 • sporz?dzanie i sk?adanie pozwu rozwodowego;
 • sporz?dzenie i z?o?enie wniosku o odzyskanie alimentów;
 • pomoc w rozwi?zywaniu sporów o podzia? maj?tku wspólnego ma??onków;
 • rozstrzyganie spraw prawnych zwi?zanych z adopcj?, opiek?, pozbawieniem praw rodzicielskich i innych o dowolnej z?o?ono?ci.
?wiadczymy us?ugi profesjonalnego t?umaczenia prawniczego na j?zyk ukrai?ski wszelkich dokumentów prawnych pisanych w j?zyku polskim (umowy, umowy, akty, dokumenty zwi?zane z zatrudnieniem, dokumenty za?o?ycielskie i inne). Równolegle analizujemy tre?? wszelkich dokumentów napisanych w j?zyku polskim. Nale?y pami?ta?, ?e nie jest to t?umaczenie przysi?g?e!

Konsultacje prawne w bie??cych sprawach powsta?ych w czasie stanu wojennego na Ukrainie oraz pe?na obs?uga prawna spraw:
 • ??danie dokumentów urodzenia/ma??e?stwa/rozwodu/?mierci;
 • ustalenie faktu narodzin i ?mierci;
 • odszkodowania za straty materialne spowodowane dzia?aniami wojennymi;
 • rejestracja opieki i opieki;
 • realizacja warunków umów kredytowych i nakaz sp?aty kredytów;
 • zagadnienia zwi?zane z wykonywaniem obowi?zków pracowniczych, rozwi?zywaniem umów o prac? i inne.
Ponadto ?wiadczymy nast?puj?ce us?ugi:
 • rchiwalne wyszukiwania dokumentów;
 • odzyskiwanie utraconych dokumentów edukacyjnych;
 • ustalenie faktów maj?cych znaczenie prawne w post?powaniu s?dowym (fakt uzyskania wy?szego wykszta?cenia i inne fakty).
Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.