Mediacje

Sta?y Mediator przy S?dzie Okr?gowym we Wroc?awiu i S?dzie Okr?gowym w Jeleniej Górze - Adwokat Katarzyna Bugaj-Kotterba ?wiadczy równie? us?ugi oraz wspiera wiedz? z zakresu mediacji (cywilnych, rodzinnych, karnych, ubezpieczeniowych). Mediator taki jak adwokat Jelenia Góra to osoba, która poszukuje dla zwa?nionych stron rozs?dnego porozumienia, który móg?by zako?czy? istniej?cy spór bez konieczno?ci prowadzenia cz?sto d?ugiego post?powania s?dowego. Mediator wykonuje swoje zadania zarówno na podstawie skierowania sprawy przez S?d, jak i na podstawie umowy o mediacj? zawartej z klientem. Zadaniem mediatora nie jest doprowadzenie do ugody za wszelk? cen?, ale szukanie p?aszczyzny, na której skonfliktowane strony mog? szuka? sposobu na zako?czenie sporu. Nie wszystkie mediacje ko?cz? si? ugod?, ale cz?sto udaje si? wypracowa? przynajmniej zrozumienie stanowiska drugiej strony, co pozwala na unikni?cie niepotrzebnej eskalacji konfliktu.

Mediacje prowadzone w ramach ?wiadczonych us?ug przez Mediatora nie mog? by? i nie s? poradami prawnymi dla stron. Mediator musi by? osob? bezstronn? i dzia?a? w interesie rozwi?zania konfliktu, a wszystko, co zostanie przekazane w ramach mediacji jest obj?te absolutn? tajemnic?. Wiedza prawnicza przychodzi tu z pomoc?.

Mediator adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba prowadzi rwnie? tzw. mediacje frankowe jako mediator przy S?dzie Arbitra?owym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Powrót wstecz

© 2024 Adwokaci Bugaj-Koterba - wszystkie prawa zastrzeżone.